top of page

Disclaimer

RVD Group hierna te noemen Belgian Trading Academy staat niet onder toezicht van de FSMA. De onderneming RVD Group - Belgian Trading Academy noch betrokken medewerkers van Belgian Trading Academy kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Belgian Trading Academy geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Belgian Trading Academy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.

 

Belgian Trading Academy verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het Financieel toezicht en de in de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘Financial Services and Markets Authority’ of FSMA) opgenomen begrippen. Belgian Trading Academy voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

 

Belgian Trading Academy adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Belgian Trading Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Belgian Trading Academy. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeurs, bestuurders of medewerkers van Belgian Trading Academy, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van materiaal.

bottom of page